Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

e-Auction (ประกาศประมูลจ้างเหมา)

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 4 คัน และแบบมีช่อง
ด้วยกรุงเทพมหานคร โดยฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสวนหลวง

ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ 

งบประมาณ ๓,๙๘๘,๐๐๐.- บาท (สามล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)


(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

โดยได้ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 4 คัน และแบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาอลูมิเนียม จำนวน 1 คัน โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ประชาชนผู้สนใจสามารถวิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือสอบเกี่ยวกับขอบเขตของงานจ้าง ตามช่องทางดังนี้

๑. สถานที่ติดต่อ: ฝ่ายปกครอง (ชั้น ๒) สำนักงานเขตสวนหลวง เลขที่ ๒๙๙๘ ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐
๒. ไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS):
    ส่งถึง ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสวนหลวง
           ๒๙๙๘ ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
           กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐
๓. โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒ ๓๒๑ ๗๙๒๖
๔. เว็บไซต์สำนักงานเขตสวนหลวง (ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) "จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 4 คัน และแบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาอลูมิเนียม จำนวน 1 คัน​"
    (กดที่ชื่อโครงการเพื่อเสนอข้อวิจารณ์)

หมายเหตุ: จะต้องระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด
ได้ที่ ฝ่ายปกครอง (ชั้น ๒ ) สำนักงานเขตสวนหลวง
สอบถามโทร. ๐๒ ๓๒๑ ๗๙๒๖ ในวันและเวลาราชการ--------------------------------------------------------------------------------


ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
 
      •   ร่างขอบเขตงาน
      •   เปิดเผยราคากลาง
      •   เอกสารประมูล
      •   ประกาศ